Ky sit përdor Cookies teknike, cookie analytics dhe cookie profili të palëve të treta për të përmirësuar eksperiencën dhe për të ofruar shërbime në lidhje me preferencat e tua. Duke mbyllur këtë banner, duke kaluar këtë faqe ose duke klikuar në çdo element lejon përdorimin e cookie. Nëse do të dish më shumë ose të mos lejosh përdorimin e një ose disa cookies shko në seksionin Politika e Cookies.
+355 44529900Nga e hëna në të premte
nga 09.00 në 18.00

Politika e Cookies

Përdorimi i cookies në AlbaniaTravel.com.

Politika aktuale e Cookies është për sitin ww.albaniatravel.com ("Sit") i administruar dhe i operuar nga Albaniatravel.com Shpk me vendndodhje sociale në Tirana Njesia Bashkiake Nr. 5, Rruga Abdyl Frasheri, Pallati Nr. 31, Shkalla B ( që tani e tutje, " Albaniatravel.com ").

Cookies janë arkiva të vegjël me tekst që dërgohen nga ëeb site i vizituar. Memorizohen në hard diskun e kompjuterit duke i lejuar në këtë mënyrë sitit ëeb të njohë përdoruesit të memorizojnë informacione të caktuara mbi ta dhe duke bërë të mundur përmirësimin e shërbimit të ofruar.

Ka lloje të ndryshme cookies. Disa janë të nevojshmë për të lundruar në Sit, të tjerë kanë qëllime të ndryshme për të garantuar sigurinë e brendshme të sistemit, për të bërë analiza statistike, për të kuptuar cilat janë seksionet e Sitit që iu interesojnë më së shumti përdoruesve ose për të ofruar një vizitë të përsonalizuar të Sitit.

Siti përdor cookies teknike dhe jo profili. Kjo i referohet kompjuterit të përdoruesit dhe të gjitha pajisjeve të tjera që përdoruesi mund të përdorë për t’u lidhur në sit.

Cookies teknike

Cookies teknike janë ato cookies që përdoren për të lejuar lëvrimin e shërbimit dhe janë funksionale vetëm për atë aktivitet.

Këto cookies nuk përdoren për qëllime të tjera dhe normalisht instalohen drejtpërsëdrejti nga pronari ose admistratori I siti ëeb.

Mund të ndahen në cookies lundrimi ose sesioni që garantojnë lundrimin ose shfrytëzimin normal të sitit ëeb( duke lejuar, për shembull, një blerje ose një autentifikim për hyrë në hapësirat e rezervuara); cookies analytics, të asimiluara me cookies teknike që përdoren në mënyrë të drejtpërdrejte nga drejtuesi i sitit për mbledhur informacione, në formë të agreguar, në numrin e përdoruesve dhe si këto të fundit vizitojnë sitin; cookies e funksionimit qëi lejonë përdoruesit lundrmin në funskion të një serie kriteresh të përzgjedhur( për shembull, gjuha, produktet e zgjedhur për t’u blerë) dhe për të përmirësuar shërbimin e ofruar.

Çaktivizimi i cookies mund të kufizojnë mundësinë për të përdorur sitin dhe mund të ndalojnë përfitimin e plotë të funksionaliteteve të shërbimeve prezente në Sit. Për të vendosur çfarë duhet pranuar dhe çfarë duhet refuzuar në vijim ilustrohet një përshkrim të cookies të përdorur në Sit.

Cookies të profilit

Janë cookies që përdoren për të ndjekur lundrimin e përdoruesit në rrjet dhe për të krijuar profile mbi preferencat e tyre, zakonet, përzgjedhjet, etj. Me këto cookies mund të trasmetohen në terminalin e përdoruesit mesazhe publicitare në linje me preferencat e treguara nga përdoruesi në lundrimin online.

Llojet e cookies të përdorura

Cookies të pjesës së parë :

Cookies e pjesës së parë(ose ato cookies që i përkasin sitit të editorit që i ka krijuar) janë impostuar nga siti ëeb i vizituar nga përdoruesi adresa e të cilit shfaqet në dritaren URL. Përdorimi i këtyre cookies na mundëson të bëjmë që të funksionojë siti në mënyrë eficente për ndjekur modelet e sjelljes së vizitorëve.

Cookies e palëve të treta :

Cookies e palëve të treta janë impostuar një domain i ndryshëm i vizituar nga përdoruesi. Nëse një përdorues viziton sitin dhe një shoqëri e ndryshme çon información duke shfrytëzuar atë sit, kemi të bejmë me cookies të palëve të treta.

Cookies sesioni:

Këto cookies memorizohen përkohësisht dhe fshihen kur përdoruesi mbyll dritaren e lundrimit.

Cookies persistente:

Cookies persistente memorizohen në dispozitivin e përdoruesit ndërmjet sesioneve të brosëerit duke i lejuar që të kujtojë preferencat ose veprimet përdoruesit në sit. Mund të përdoren për qëllime të ndryshme për shembull për të kujtuar preferenzat e zgjedhjeve kur përdoret siti.

Cookies thelbësore:

Këto cookies janë të nevojshmë për funksionimin e sitit. Pa përdorimin e këtyre cookies disa pjesë të sitit nuk do të funsksionin. Përfshijnë për shembull cookies që lejojnë hyrjen në hapësira të mbrojtura të Sitit. Këto cookies nuk mbledhin informacione për qëllime marketing nuk mund të disaktivohen.

Cookies Funksionale:

Këto cookies shërbejnë për të njohur një përdorues që rikthehet për të vizituar Sitin. Lejonë personalizimin e përbajtjes dhe memorizimin e preferencave(për shembull gjuhën e përzgjedhur ose rajonin). Këto cookies nuk mbledhin informacione që mund të identifikojnë përdoruesin. Të gjitha informacionet e mbledhura janë anonime.

Cookies e shpërndarjes në rrjetet sociale:

Këto cookies lehtësojnë shpërndarjen e përmbajtes në sit nëpërmjet rrjeteve sociale si Facebook dhe Tëitter. Për të konsultuar politikat e privatësisë respektive dhe politikat e cookies respective është e mundur të vizitohen sitet ëeb të këtyre rrjeteve sociale.

Në rastin e Facebook y Tëitter, përdoruesi mund të vizitojë https://www.facebook.com/help/cookies e https://twitter.com/privacy.

Si mund të modifikohen impostimet e cookies
Pjesa më e madhe e broëser pranon automatikisht cookies, por përdoruesi normalisht mund të modifikojë impostimet dhe të bllokojë të gjita tipologjitë e cookies ose të pranojë të marrë vetëm disa dhe të çaktivizojë të tjerë. Seksioni “Opsione” ose “Preferenza” në menune e broëser mundëson shmangien e marrjes së cookies dhe të teknologjive të tjera të ndjekjes së përdoruesit dhe të marrin njoftime nga broëser për aktivizimin e këtyre teknologjive. Është e mundur të konsultohet seksioni “Ndihme” tek instrumentat që janë të pranishme në pjesën më të madhe të broëser.

Instruksionet për të adminstruar cookies
Nëse keni një tip ose një versión të ndryshëm nga lundruesi konsultoni menunë “ Ndihmë” në brosëver.

Internet Explorer 7 dhe 8
1. Kliko në menunë Instrumente dhe zgjidhni Opsionet Internet
2. Klikoni në seksionin e Privatësisë
3. Lëvizni kursorin për të zgjedhur konfiguracnin tuaj të preferuar
4. Për konfigurimin e cookies më të specializuara klikoni në Site ose të Avancuara
Për instruksionet që kanë të bëjnë me eleminin e cookie në Internet Explorer, klikoni këtu

Google Chrome
1. Klikoni në menunë e Chrome dhe zgjidhni impostimet
2- Kliko në Trego opsionet e avancuara
3. Kliko në Konfigurmin e përmbajtjes për të zgjedhur konfiguracionin e preferuar.
Për të marrë instruksionë sesi mund të eleminohen cookies në Chrome, klikoni këtu.

Mozilla Firefox 14, 15 dhe 16
1. Klikoni në butonin e Firefox (ose në menunë e Instrumenteve) dhe zgjidhni Opsione. Për përdoruesut e Mac OS X, kliko në menunë e Firefox, dhe zgjidh Preferencë
2. Kliko në panelin e Privatësisë dhe zgjidh konfigurmin e preferuar
3. Për konfigurimin e cookies më të specializuara, konfiguro Firefox : përdor konfigurimin e personalizuar për të memorizuar të dhënat e lundrimit .
Për instruksionë mbi eleminimin e cookies në Firefox, kliko këtu

Safari 5.1 dhe versione të ardhshme (Mac OS X)
1. Kliko në menunë e Safari dhe zgjidhni Preferenca
2. Klikoni në skendën e Privatësisë për të vizualizuar impostimet e cookies
3. Zgjidhni impostacionet e preferuara
Për cookies më të specializuara klikoni në Detaje.
Për instruksione mbi eleminimin e cookie në Safari, klikoni këtu.

Opera
1. Hapni menune e instrumenteve dhe zgjidhni Preferenca
2. Klikoni në skedën Të Avancuara
3. Në seksionin e Cookies: klikoni në Adminstrimin e Cookies
4. Zgjidhni opsionet e dëshiruara
Për instruksione mbi eleminimin e cookies në Opera klikoni këtu

Është e mund të modifikohen impostacionet nëpërmjet opsioneve të mëposhtme dhe duke marrë link përkatës: - Internet Explorer; - Chrome; - Safari; - Firefox; - Opera. Desde el móvil: - Android; - Safari; - Windows Phone; - Blackberry.

Për informacione të mëtejshmë dhe për të administruar preferencat mbi cookies(e pjesës së parë dhe të palëve të treta) ftohen përdoruesit të vizitojnë www.youronlinechoices.com. Duhet të mbahet në konsideratë që çaktivizimit i cookies të lundrimit ose të atyre funksionalë mund të shkaktojë keqfunskionimin e Sitit ose të kufizojë funksionimin e sitit Albaniatravel.com.Për informacione të mëtejshmë dhe për të administruar preferencat mbi cookies(e pjesës së parë dhe të palëve të treta) ftohen përdoruesit të vizitojnë ëëë.youronlinechoices.com. Duhet të mbahet në konsideratë që çaktivizimit i cookies të lundrimit ose të atyre funksionalë mund të shkaktojë keqfunskionimin e Sitit ose të kufizojë funksionimin e sitit Albaniatravel.com.

Me specifikisht më poshtë paraqitet lista e cookis të përdorura nga sitit së bashku me përshkrimet dhe përdorimin e tyre si edhe kohëzgjatjen përkatëse.

1) Lloji i Cookies

Pjesa e pare -Teknike

Prejardhja

AlbaniaTravel.com

Qellimi

-

Kohezgjatja

Cookie sesioni

2) Lloji i Cookies

Pjesa e pare -Teknike

Prejardhja

AlbaniaTravel.com

Qellimi

Ruan gjendjen e lejimit të të cookies të përdoruesit për domaini aktual.

Kohezgjatja

13 muaj

3) Lloji i Cookies

Pjesa e pare -Teknike

Prejardhja

AlbaniaTravel.com

Qellimi

I perdorur nga Google per te dalluar perdoruesit unike.

Kohezgjatja

2 vjet

4) Lloji i Cookies

Pjesa e pare -Teknike

Prejardhja

AlbaniaTravel.com

Qellimi

Te perdorura nga Google Analytics per te limituar frekuencen e kerkesave.

Kohezgjatja

Cookie sesioni

5) Lloji i Cookies

Pjesa e pare -Teknike

Prejardhja

AlbaniaTravel.com

Qellimi

Aktualizohen numeruesin mbi fuksionin per te shperndarë ne menyre sociale ne sit

Kohezgjatja

2 vjet

6) Lloji i Cookies

Pjesa e pare -Teknike

Prejardhja

AlbaniaTravel.com

Qellimi

Siguron qe perdoruesi te shikoje rinumerimin e aktualizuar qe shperndahet ne nje faqe me nje aplikacion social

Kohezgjatja

Cookie sesioni

7) Lloji i Cookies

Te paleve te treta - teknike

Prejardhja

addthis.com

Qellimi

Aktualizohen numeruesin mbi fuksionin per te shperndarë ne menyre sociale ne sit

Kohezgjatja

Cookie sesioni

8) Lloji i Cookies

Te paleve te treta - teknike

Prejardhja

cookiebot.com

Qellimi

Lejon autorizimin e cookies ndermjet shume siteve eeb

Kohezgjatja

13 muaj

9) Lloji i Cookies

Te paleve te treta - teknike

Prejardhja

addthis.com

Qellimi
 

Realizon nje ndjekje te datave te skandences te cookies te tjera te perdorura nga platforma te shperndarjes sociale. AddThis

Kohezgjatja

29 ditë

10) Lloji i Cookies

Te paleve te treta - teknike

Prejardhja

Google.com

Qellimi
 

Cookies ndekjeje te impostuara nga Google per te mbrojtur perdoruesit nga sitet intruzive te njohura.

Kohezgjatja

6 muaj

11) Lloji i Cookies

Te paleve te treta - teknike

Prejardhja

doubleclick.net

Qellimi

Të perdorura nga sherbimi i lajmerimit DoubleClick për te pare nese cookies jane aktive.

Kohezgjatja

Cookie sesioni

12) Lloji i Cookies

Te paleve te treta - profil

Prejardhja

Addthis.com

Qellimi

E perdorur nga platforma e social sharin AddThis per te ruajtur historikun e përdoruesme te sharing AddThis

Kohezgjatja

Cookie persistent

13) Lloji i Cookies

Te paleve te treta - profil

Prejardhja

addthis.com

Qellimi

Rregjistron aktivitetin socia ne nje sit eeb

Kohezgjatja

Cookie sesioni

14) Lloji i Cookies

Te paleve te treta - profil

Prejardhja

addthis.com

Qellimi

Gjeolokalzim, e perdorur për te ndihmuar lajmeruesit per te njohur vendndodhjen e perafert te atyre qe ndajne informacion (nivel Shteti).

Kohezgjatja

2 vjet

15) Lloji i Cookies

Te paleve te treta - profil

Prejardhja

doubleclick.net

Qellimi

Te perdorura nga Google për te bere nje ndjekje te te gjite vizitoreve te sitive qe mbajne njoftime te Doubleclick per te personalizuar njoftimet publicitare ne baze te interesave

Kohezgjatja

Cookie sesioni

16) Lloji i Cookies

Te paleve te treta - profil

Prejardhja

doubleclick.net

Qellimi

Te perdorura nga Google AdSense per te marre dhe informacion dhe sinjaluar veprimet e vizitoreve ne site mbasi kane pare ose kane klikuar ne nje nga lajmerimet e lajmeruesit.

Kohezgjatja

2 vjet

17) Lloji i Cookies

Te paleve te treta - profil

Prejardhja

doubleclick.net

Qellimi

Te perdorura nga platforma e social sharing AddThis per patur nje rregjister te pjeseve te siit qe jane vizituar ne menyre qe te informojne palet e tjera.

Kohezgjatja

255 ditë

1) Cookie type

First Party - Technical

Source

AlbaniaTravel.com

Function

-

Duration

Session cookie

2) Cookie type

First Party - Technical

Source

AlbaniaTravel.com

Function

It saves the user’s status of consent concerning cookies for the current domain

Duration

13 months

3) Cookie type

First Party - Technical

Source

AlbaniaTravel.com

Function

Used by Google to identify a unique user

Duration

2 years

4) Cookie type

First Party - Technical

Source

AlbaniaTravel.com

Function

Used by Google Analytics to restrict the requests frequency

Duration

Session cookie

5) Cookie type

First Party - Technical

Source

AlbaniaTravel.com

Function

Used to update the counter of items shared on the social media

Duration

2 years

6) Cookie type

First Party - Technical

Source

AlbaniaTravel.com

Function

Used to show to the user the updated total if he/she shares a page with the social app

Duration

Session cookie

7) Cookie type

Third Party - Technical

Source

addthis.com

Function

Used to update the counter of items shared on the social media

Duration

Session cookie

8) Cookie type

Third Party - Technical

Source

cookiebot.com

Function

It enables the authorization of cookie among websites

Duration

13 months

9) Cookie type

Third Party - Technical

Source

addthis.com

Function
 

It tracks the expiry dates of other cookies, used by social sharing website AddThis

Duration

29 days

10) Cookie type

Third Party - Technical

Source

Google.com

Function
 

Google uses this cookie in order to protect the users against renown intrusive sites

Duration

6 months

11) Cookie type

Third Party - Technical

Source

doubleclick.net

Function

The advertisement service DoubleClick uses this cookie to verify if cookies are enabled

Duration

Session cookie

12) Cookie type

Third Party - Profiling

Source

Addthis.com

Function

The social sharing website AddThis uses this cookie to save the chronology of the AddThis sharing widget users

Duration

Persistent cookie

13) Cookie type

Third Party - Profiling

Source

addthis.com

Function

It tracks the social activity on a website

Duration

Session cookie

14) Cookie type

Third Party - Profiling

Source

addthis.com

Function

Geolocation, used to help advertisers to know the approximate location of those who share information (state level)

Duration

2 years

15) Cookie type

Third Party - Profiling

Source

doubleclick.net

Function

Google uses this cookie to track the users of all websites which feature Doubleclick advertising, so it can customize the advertising according to their interests

Duration

Session cookie

16) Cookie type

Third Party - Profiling

Source

doubleclick.net

Function

Google AdSense uses this cookie to obtain and mark the actions of websites’ users after they have seen or clicked on an advertiser’s advertising.

Duration

2 years

17) Cookie type

Third Party - Profiling

Source

doubleclick.net

Function

The social sharing website AddThis uses this cookie to track which website sections have been visited, to suggest the other sections

Duration

255 days