Ky sit përdor Cookies teknike, cookie analytics dhe cookie profili të palëve të treta për të përmirësuar eksperiencën dhe për të ofruar shërbime në lidhje me preferencat e tua. Duke mbyllur këtë banner, duke kaluar këtë faqe ose duke klikuar në çdo element lejon përdorimin e cookie. Nëse do të dish më shumë ose të mos lejosh përdorimin e një ose disa cookies shko në seksionin Politika e Cookies.
+355 44529900Nga e hëna në të premte
nga 09.00 në 18.00

F.A.Q

Për pyetjet tuaja, përgjigjet tona

1. Si mund të rezervoj? Rezervimi me transfertë bankare ?

Pasi keni përfunduar procedurën e rezervimit do të mërrni një e-mail me instruksionet dhe të dhënat bankare të nevojshme për të kryer pagesën. Në këto raste, ju kujtojmë se për të bllokuar disponibilitetin e sistemimit të zgjedhur është e nevojshmme që të çoni me fax brenda 24 orevë të ardhshme pas pas marrjes së e-mailit, një kopie të transfertës bankare. Në mungesë të këtij dokumenti ose për dërgesa mbas 24 orëve, disponibiliteti i sistemimit mund të mos garantohet sepse dhoma ose shërbimi i kërkuar rivendosen për t’u shitur në sit. Voucheri do t’ju dërgohet vetëm pas mbërrijtes së pagëses. Mos harroni ta ruani me kujdes dhe ta sillni me vete gjatë qëndrimit në Shqipëri.

2. Mund të rezervoj në sitin Albaniatravel.com pa qënë i/e rregjistruar?

Rezervimi mund të bëhet edhe pas asnjë lloj rregjistrimi.

3. Tarifat në sit janë për person apo për dhomë apo për? Tarifat e përshijnë mëngjesin?

Të gjitha tarifat në sitin Albaniatravel.com janë për një natë dhe përfshijnë taksat. Kur mëngjesi nuk përfshihet, është e specifikuar. Në preventiv gjithnjë tregohet çmimi final i pronës kështu që nuk ka surpriza kur do të rezervoni.

4. Përse më kërkohet mosha e fëmijëve të mi?

Skonot e aplikuara për fëmijët variojnë nga një strukturë në tjetreën. Për këtë gjatë kërkimit ju kërkohet numri i fëmijëve dhe mosha në momentin e udhëtimit. Skontot i aplikohen çmimit total të preventivit

5. Çfarë ndodh pas reservimit?

Pas rezervimit do të mërrni një e-mail konfirmimi të rezervimit me voucherin e bashkëngjitur. Duhet të printorni konforimimin e rezervimit dhe ta sillmi me vete në momentin e check-in. Mjafton printimi bardhëezi.

6. Çfarë ndodh nëse humb voucherin?

Nëse aksidentalisht humbni voucherin mund të çoni një e-mail në booking@albaniatravel.com me emrin tuaj datë e mbërritjes dhe emrin e hotelit të rezervuar.

7. Si mund ta di që reserva ime është konfirmuar?

Pasi të keni përfunduar procedureën e rezervimit online, në rastin e pagesës me Transfertë Bankare do të marrni një e-mail me instruksionet dhe të dhënat bankare të nevojshme për të kryer pagësë. Sistemimi i prenotuar do t’ju dërgohet brenda 24 orëvve afat brenda të cilit duhet të dërgoni me faks një kopje të transfertës bankare. Voucheri do t’ju dërgohet vetëm pas mbërritjes së pagesës. Në rastin kur rezervimi kërkon rikonfrimim do të merrni një e-mail dhe do të rikontaktoheni na Call Center ynë për verfikimin e disponibiliteti të dhomës dhe rikonfirmimin e prenotimit.

8. Duhet ta konfirmoj edhe një herë rezervimin tim edhe në pronë ?

Jo sespe voucheri i konfirmimit që do të merrni me mail menjëherë pas pagaesës i dërgohet në mënyrë automatike edhe strukturës pritësë.

9. Kë duhet të kontaktoj për ndihmë?

Do të gjeni të gjitha të dhënat e personit që mund të kontaktoni në Voucherin e rezervimit.

10. Mund të paguaj me kartë krediti?

Për momentin mund të paguani me kartë krediti nëpërmjet komunikimin me Call Center tonë.

11. Çfarë kartash krediti pranohen për pagesat me kartë të komunikuar

Shërbimi GestPay i Alpitour S.p.A pranon pagesa me kartat e kredit të mëposhtme: Sí, Visa, MasterCard, American Express.

12. Si mbrohet informacioni i kartës sime të kreditit?

Siti përdor teknologjinë e enkriptimit SSL(Secure Socket Layer) që lejon të enkriptohet numri i kartës suaj të kredit dhe informacione të tjera konfidenciale përpara se të transmetohen në Internet.Kriptogragia e bën informacionin konfidencial të padeshifrueshëm duke e konvertuar informacionin e kartës suaj të kreditit në një kod alfanumerik sekret për palët e treta. Siti ëeb nuk ruan në asnjë formë dhe mënyrë tëdhënat konfidenciale të kartës së kreditit dhe sjell privatësi maksimale në procesimin e të dhënave tuaja personale konform me politikën aktuale të privatësisë.

13. Kur do të tërhiqen paratë nga karta ime e kreditit?

Vetëm pasi të dërgohet e-maili “Konfirmim i rezervimit” me provën e rezervimit do të merren në mënyrë automatike paratë nga karta e kreditit. Vetëm pasi të merrni e-mailin “Rezervim i konfirmuar” bashkëngjitur me Voucherin e rezervimit, shuma do të tërhiqet nga karta juaj e kredit.

14. A është e nevojshme të paguhet e gjithë shuma në paradhënie?

Për të garantuar rezervimin dhe për marrëveshjet me strukturat duhet të tërheqim paratë përpara mbërritjes së të ftuarit.Në rastin e rezervimeve të bëra shumë më përpara datës së mbërritjes duhet të paguhet 25% e shumës në momentin e rezervimit dhe 75% 30 ditë përpara datës së mbërritjes.

15. Përse më kërkojnë të dhënat e mia personale?

Në portalin Albaniatravel.com, kërkohen vetëm informacione të nevojshme për rezervimin. Për informacione të mëtejshme mbi trajtimin e të dhënave personale konsultoni deklaratën e privatësisë.

16. ¿A mund ta ndryshoj rezervimin tim?

Për ndyshuar rezervimin duhet të dërgoni një e-mail në booking@albaniatravel.com me emrin, datën, datën e mbërrijtes dhe emrin e strukturës së rezervuar. Një operator do t’ju ndihmojë të informoheni mbi çdo penaliteti ose ndryshim çmimi shitje dhe sesi mund të bëni ndryshimet e kërkuara.

17. A mund ta anlulloj rezervimin tim ?

Është e mundur por anullimet duhet të bëhen vetëm nëpërmjet albaniatravel.com dhe jo direkt në strukturë.

18. A ka kosto të anulimit të rezervimit?

Anullimi bëhet sipas kushteve të parashikuara nga Hotelet dhe varion nga struktura në strukturë.Pjesa më e madhe e sturkuturave, nuk ka penalitetetet për anullime të bëra të paktën 30 ditë përpara datës së mbërrijtjes( kosto eventuale për riakreditiming e shumave të derdhura do të paguhen nga turistët). Në çdo rast , përpara se të konfirmoni pranimin e rezervimit, do të informoheni mbi shumën ekzaktë të taksave të anullimit që aplikohen nga strutura e përzgjedhur. Edhe ulja e numrit të netëve të rezervuara, brenda një limit të caktuar kohur mund t’i nënshtrohet aplikimit të kostove të anullimit.

19. Çfarë ndodh nëse më duhet rimbursim?

Alpitour S.p.A do të kreditojë rimbursimin drejpërdrejt në kartën tuaj të kreditit në rast se keni përdorur kartë kredit për të shlyer prenotimin, ose në llogarinë tuaj rrjedhëse nëse keni përdorur transfertën bankare. Do të jetë banka që do të identifikojë kartën e kreditit, për asye sigurie nuk memorizojmë detajet e kartës së kreditit/debit në sitin tonë ëen.

20. Çfarë ndodh nëse kam vonesa?

Kontaktoni sa më shpejt të jetë e mundur personin që është në fillim të voucherit për të informuar hotelin.

21. A përfshihen transferta nga/për aeroport?

Në strukturat ku është parashikuar shërbim, kostoja e tij është e specifikuar veçmas. Nëse nuk spefikohet në voucherin e rezervimit do të thotë që strukutura nuk e parashikon këtë shërbim.

22. A duhet të rezervoj para kohe apo duhet të pres Minutin e Fundit?

Mund të ndodhë që të ketë shumë rezervime të bllokuara shumë javë më përpara në strukturat më të famshme për këtë ka skonto për ata që Prenojnë më Parë. Duke prenotuar më vonë rrezikoni të keni më pak zgjedhje, por Call Center ynë është gjithnjë në dispozicionin tuaj për të gjetur diponibilitete Last Minute me çmime të favorshme.

23. A mund të ndryshojë çmimi sot për nesër?

Çmimi është dinamik dhe mund të ndryshojë në funskion të numrit të personave që janë duke prenotuar në të njëjtë kohë të njëjtin udhëtim ose për shkak se në disa periudha të vitit janë parashikuar oferta të reja ose promocione. Në çdo rast gjatë procedurës së blerjes do të gjesh gjithnjë çmimin e azhorunuar pas konfirmimit të prenotimit. Çmimi nuk mund të modifikohet.