Ky sit përdor Cookies teknike, cookie analytics dhe cookie profili të palëve të treta për të përmirësuar eksperiencën dhe për të ofruar shërbime në lidhje me preferencat e tua. Duke mbyllur këtë banner, duke kaluar këtë faqe ose duke klikuar në çdo element lejon përdorimin e cookie. Nëse do të dish më shumë ose të mos lejosh përdorimin e një ose disa cookies shko në seksionin Politika e Cookies.
+355 44529900Nga e hëna në të premte
nga 09.00 në 18.00

Panoramike ne

Planifiko verën tënde 2019 në Shkodër! Në këtë faqë do të gjesh të gjitha informacionet që do të shërbejnë për pushimet e tua 2019 në Shkodër: zbulo çfarë do të bësh dhe ku do të qëndrosh në Shkodër. Organizo verën tënde 2019 dhe rezervo online pushimet e tua duke zgjedhur midis hoteleve më të mira. Kërko midis shumë zgjedhjes më të përshtatshmen për ty dhe familjen tënde në AlbaniaTravel.com!

Shkodër is one of the main cities in the north west of Albania, known as the cradle of the country’s heritage, the “Florence of the Balkans”; it lies between the Albanian Alps and the warm waters of the Adriatic Sea, on the shores of Lake Shkodër; thanks to its position, it is characterized by a pleasant Mediterranean climate, with mild temperatures throughout the year. The most beautiful tourist attractions in the area are: Rozafa Castle (in which you can visit a small museum as well) from where you can enjoy a breathtaking view of the surrounding landscape; Mes Bridge, built on Kir River and characterized by 13 arches, for a total length of more than 100 meter; the ancient St. Stephen's Catholic Cathedral; eventually, if you love natural landscapes, you cannot miss a visit to Lake Shkodër, the largest lake in the Balkans.