Ky sit përdor Cookies teknike, cookie analytics dhe cookie profili të palëve të treta për të përmirësuar eksperiencën dhe për të ofruar shërbime në lidhje me preferencat e tua. Duke mbyllur këtë banner, duke kaluar këtë faqe ose duke klikuar në çdo element lejon përdorimin e cookie. Nëse do të dish më shumë ose të mos lejosh përdorimin e një ose disa cookies shko në seksionin Politika e Cookies.
+355 44529900Nga e hëna në të premte
nga 09.00 në 18.00
Panoramike ne

Si mund të shkoni në Elbasan

Arritja e Elbasanit është e lehtë: qyteti është rreth një orë nga kryeqyteti Tirane, i arritshëm me makinë, një autostradë e re, e ndërtuar kohët e fundit, e bën rrugën të shpejtë dhe të lehtë.