Ky sit përdor Cookies teknike, cookie analytics dhe cookie profili të palëve të treta për të përmirësuar eksperiencën dhe për të ofruar shërbime në lidhje me preferencat e tua. Duke mbyllur këtë banner, duke kaluar këtë faqe ose duke klikuar në çdo element lejon përdorimin e cookie. Nëse do të dish më shumë ose të mos lejosh përdorimin e një ose disa cookies shko në seksionin Politika e Cookies.
+355 44529900Nga e hëna në të premte
nga 09.00 në 18.00

Hotel ekomonik

Për një pushim të lirë në destinacionin e momentit, shumë objekte të zgjedhura me kujdes nga profesionistët e AlbaniaTravel.com për t'ju garantuar juve dhe familjes tuaj një pushim të karakterizuar nga një vlerë për para të patregueshme. Zgjidhni strukturën që i përshtatet më mirë nevojave tuaja, rezervoni festën tuaj në Shqipëri tani në faqen tonë të internetit dhe ju do të garantoni çmimin më të ulët në dispozicion në internet.